Laajennusta tarvitsevan laitoksen hankalat lupaprosessit

Oulun biokaasulaitoshanke käynnistyi Biotehdas Oy:n ja Oulun Jätehuollon yhteisen tahtotilan tuloksena vuonna 2013. Alustava teknistaloudellinen selvitys osoitti hankkeen kannattavaksi. Asiaa ryhdyttiin viemään eteenpäin Watrec Oy:n toimesta pikaisesti käynnistämällä heti ympäristölupaprosessi 19 000 tonnia vuodessa biohajoavaa jätettä käsittelevälle biokaasulaitokselle. Jo alun perin oli ajatus, että hanke saadaan nopeasti käyntiin alle YVA-rajan kapasiteetilla, mutta samalla suunnittelussa pidettiin mielessä jo myös mahdollinen kapasiteetin kasvattaminen Biotehdas Oy:n muiden laitosten tasalle eli 60 000 tonniin vuodessa.

Info

  • Oulun Biotehdas Ky, Gasum Ltd.
  • Ympäristövaikutusten arviointi ja muut lupahakemukset

Haasteet

  • Laitos rakennettiin alun perin pienemmäksi, mutta mahdollinen laajennus hankaloitti lupaprosesseja

Ratkaisut

  • Watrec toteutti YVA-prosessit erittäin nopeasti, jotta pikaiseen aikatauluun päästiin

Joustava YVA

Ympäristölupa käsitellä 19 000 tonnia jätemateriaalia saatiin loppuvuodesta 2014 ja laitos käynnistyi heti alkuvuodesta 2015. Aikataulussa pysyminen oli ensiarvoisen tärkeää, jotta Oulun Biotehdas Ky pystyi vastaanottamaan Oulun Jätehuollolta tulevat jätejakeet sovitussa aikataulussa.

Ympäristöluvan lisäksi ennen laitoksen käyttöönottoa valmistuivat myös Palo- ja pelastusviranomaisille kemikaali-ilmoitus, pelastussuunnitelma sekä räjähdyssuojausasiakirjat. Suunnitelmien avulla varmistetaan turvallinen työskentely biokaasun ja kemikaalien parissa. Ennen käyttöönottoa tarvittiin myös Eviralle tehdä aloitusilmoitus sekä laitoshyväksyntä, jotta syntyvää mädätejäännöstä oli ylipäätänsä mahdollista hyödyntää lannoite- ja maanparannustuotteina. Tässä yhteydessä oli laadittava myös kriittisiin valvontapisteisiin perustuva omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman avulla lopputuotteina hyödynnettävät lannoitejakeet varmistetaan laadultaan moitteettomiksi.

Alle vuoden toiminnassa olon jälkeen ilmeni jo tarvetta laajentaa toimintaa 60 000 tonnin käsittelykapasiteettiin. Niinpä Watrec Oy otti jälleen viranomaisvelvoitteet hoidettavakseen ja YVA-prosessi laitettiin alkuun loppuvuodesta 2015. YVA valmistui alkusyksystä 2016, jonka jälkeen haettiin uutta rakennuslupaa ja ympäristölupaa. Myös muut viranomaisasiakirjat oli tässä vaiheessa päivitettävä.
Watrec Oy on pystynyt tarjoamaan asiantuntevaa ja nopeaa palvelua Oulun laitoksen lisäksi myös kaikille muille Biotehdas Oy:n laitoksille ympäri Suomea. Riihimäen laitoksella rikottiin myös YVA-ennätys kun YVA-prosessi saatiin vietyä läpi tilauksesta selostuslausuntoon 7 kuukaudessa! Laitossuunnittelun sekä asiakkaan tarpeiden ja viranomaisten vaatimusten yhteensovittaminen heti alusta alkaen on ollut ensiarvoisen tärkeää onnistuneelle projektin läpiviennille. Onnistuminen vaatii myös aktiivista vuoropuhelua alueen asukkaiden kanssa.

LUE LISÄÄ REFERENSSEJÄMME

Jatkuvuutta ja toimivuutta tuova jätteenkäsittelyratkaisu

HONKAJOEN BIOKAASULAITOS

Honkajoen biokaasulaitos toimitettiin palvelemaan kunnallisia toimijoita sekä elintarviketeollisuuden tarpeita. Laitos mahdollistaa pitkäaikaisen yhteistyön, joka takaa jätteenkäsittelyn jatkuvuuden asiakkaille pitkälle tulevaisuuteen.

Taloudellinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva jätteenkäsittelyratkaisu

OULUN BIOKAASULAITOS

Aikaisempien laitosten tapaan tämäkin laitos rakennettiin vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa huomioitiin alusta saakka mahdollinen laajennustarve.

Kasvun tuomat haasteet

OULUN LAAJENNUSTYÖT

Oulun Jätehuolto Oy:n alueella toimii Gasum Oy:n pohjoisin biokaasulaitos. Vuoden 2016 lopussa tultiin tilanteeseen, jossa biokaasulaitokselle syntyi kriittinen tarve laajentaa laitosta nostamalla käsittelykapasiteettia lisääntyneiden jätemäärien vuoksi.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa