HUITTISTEN BIOKAASULAITOS

Yhdistelmäratkaisu alkutuotannon ja jätteenkäsittelyn tarpeisiin

 

Watrec Oy kehitti ainutlaatuisen konseptin toimivan biokaasulaitoksen rakentamiseen toteuttaessaan ensimmäisen täydellisen avaimet käteen -laitosprojektinsa Vampulassa. Konseptin lopputuloksena syntyi biokaasulaitos, joka soveltuu yhdyskunnan, teollisuuden ja alkutuotannon sivuvirtojen käsittelyyn. Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, ollen myös ympäristön kannalta edistyksellistä teknologiaa.

Info

  • Huittisten Biotehdas Ky, Gasum Ltd.
  • Valmistumisvuosi: 2010
  • Kapasiteetti: 60 000 tn/a | 3 MW
  • Materiaalit: jätevesiliete, elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon jätteet ja sivutuotteet

Haasteet

  • Haluttiin kehittää Watrecin oma biokaasulaitosratkaisu
  • Suomessa ei oltu vastaavanlaista laitosta rakennettu koskaan yksityisellä rahalla

Ratkaisut

  • Pitkän ja intensiivisen kehitystyön tuloksena syntyi luotettava ja tehokas biokaasulaitos
  • Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan laitos

Uusi konsepti täysin uudella liiketoimintamallilla

 

Vampulan alueella, Länsi-Suomessa, on paljon sikalatuotantoa pienellä alueella. Vampulan laitosprojekti sai alkunsa, kun kolme sikalanomistajaa sai ajatuksen sianlietteenkäsittelylaitoksesta. He ottivat yhteyttä Watrec Oy:hyn, joka oli johtanut biokaasulaitosprojekteja ja tehnyt niihin mittavan määrän konsultointia sekä kannattavuusselvityksiä.

Watrec Oy ei ollut vielä päässyt toteuttamaan kokonaista laitosta omalla tavallaan. Yritys koki kuitenkin tietävänsä, kuinka biokaasulaitos pitäisi suunnitella hyvin ja toteuttaa toimivasti, ja halusi nrakentaa lippulaivan näyttääkseen sen maailmalle. Siksi Watrec Oy lähti mukaan projektiin yhtenä sijoittajana itsekin. Kyseessä oli täysin uusi liiketoimintamalli, jossa hankkeen rahoitus, toteutus ja laitoksen operointi tulivat samalta toimijalta.

 

Kaksivaiheinen toteutus pienensi asiakkaan riskiä

 

Hankkeen lähtökohtana oli käsitellä ainoastaan osakkaiden sikalietteet biokaasulaitoksella. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että toiminta pelkästään sianlietteellä teki laitoksen kannattavuudesta haasteellista. Tarvittiin lisää jakeita, niinpä laitokselle hankittiin uusia asiakkaita, joiden myötä saatiin käsiteltäväksi myös puhdistamolietteitä ja teollisuuden sivujakeita.

Laitoksen toteutus aloitettiin puolella kapasiteetilla, mutta rakentamisen ja prosessin käyttöönottovaiheen ollessa vielä kesken, asiakas teki päätöksen laajentamisesta ja laitoksen kapasiteetti tuplattiin. Laitoksen tuleva laajennustarve oli huomioitu jo suunnitteluvaiheessa, mikä mahdollisti lisäkapasiteetin huomattavan kasvattamisen ilman tuotannon keskeyttämisiä. Tämä vähensi merkittävästi myös asiakkaan alkuvaiheen investoinnin riskejä. Laajennuksen jälkeen biokaasulaitoksen kokonaiskapasiteetiksi muodostui 60 000 tn/a vastaanotettavaa jätettä.

 

Varmatoiminen ja teolliset standardit täyttävän siisti

 

Kuopion laitokseen rakennettiin kaksi vastaanottolinjaa, yksi biojätteelle ja toinen perinteiselle lietteelle ja mäskille. Toteutettu ratkaisu onnistui hyvin, ylittäen jopa Watrec Oy:n omat odotukset.

Lopputulos oli yksinkertainen, helppohuoltoinen ja varmatoiminen. Huolto- ja käyttövarmuutta parannettiin monin eri tavoin mm. kahdentamalla kriittisiä prosessikomponentteja. Valtaosa huolloista voidaankin tehdä nyt ilman prosessin pysähdyksiä. Laitoksesta tuli hajuton ja lähes kliinisen siisti. Vaikutelma on enemmän teollinen kuin jätteenkäsittelylaitosmainen.

 

Kaatopaikkakaasun ja biokaasun käytön optimoiva ratkaisu

 

Kuopion laitoksen erikoisuus on energian siirtäminen paikalliselle energiayhtiölle sähkön ja lämmön jalostamiseksi Kuopion kaupungin käyttöön. Jätekukko Oy ja Kuopion Energia Oy, joka lähti mukaan projektiin tuotetun biokaasun ostajana, olivat jo aikaisemmassa yhteistyössään käyttäneet kaatopaikkakaasua kaukolämmön tuotantoon. Kaatopaikkakaasun tuotto vähenee kuitenkin jatkuvasti kaatopaikalle vietävän biohajoavan jätteen määrän vähentyessä. Kaasun tuotannon hidastumisen myötä myös sen laatu yleensä huononee. Watrecin räätälöity ratkaisu mahdollisti heikentyvän kaatopaikkakaasun järkevän hyötykäytön jatkossakin yhteen sovittamalla toimintoja.

Kaatopaikkakaasun tehokkaammaksi hyödyntämiseksi laitoksella yhdistettiin sekä kaatopaikkakaasun että biokaasun käyttö. Yhteiskäyttö optimoitiin kummankin kaasun osalta: huonompilaatuista kaatopaikkakaasua käytetään biokaasulaitoksen oman lämmön tuottamiseen ja hyvälaatuisesta biokaasusta tuotetaan sähköä Kuopion Energialla. Vaikka tämäntyyppinen ratkaisu oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja molempien kaasujen talteen ottamisessa koettiin teknisiä haasteita, saatiin ratkaisu toimimaan hyvällä yhteistyöllä ja suunnittelulla.

 

Luotettava käsittelyprosessi tuo hyötyä

 

Biotehdas saavutti edistyksellisen toimintatapansa myötä hyvää mainetta asiakaskuntansa keskuudessa. Jätekukko Oy loppuasiakkaana taas sai tehokkaan ja toimivan ratkaisun alueensa biojätteiden käsittelyn.

“Olemme tyytyväisiä prosessin toimivuuteen. Jätteiden esikäsittely on toiminut erinomaisesti. Pakkausmateriaalit ja epäpuhtaudet pystytään poistamaan vaivattomasti, ja tehokkaan esikäsittelyn myötä pystymmekin vastaanottamaan monen tyyppisiä jätevirtoja. Myös asiakkaamme hyötyvät kehittyneestä esikäsittelystä ja luotettavasta käsittelyprosessista.” – Eeli Mykkänen, Biotehdas Oy:n kehityspäällikkö

”Biokaasulaitoksissa tärkeintä on, että jätteiden vastaanotto on aina toimintakunnossa. Niin prosessin kuin asiakassuhteiden toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että laitokselle saapuvia jätekuormia pystytään ottamaan vastaan keskeytyksettä ilman ongelmia.” – Harri Manu, Kuopion tehtaan tuotantoinsinööri

 

Suunnitelman mukainen lopputulos aikataulussa

 

Aikataulun suhteen projektin keskeisin tavoite oli tuotannon käynnistyminen ajallaan, koska se on asiakkaan talouden kannalta huomattavasti tärkeämpi kuin rakennustekninen valmistuminen. Kuten muissakin Watrec Oy:n projekteissa, myös Kuopion hankkeessa tässä aikataulussa pysyttiin. Projektin aikataulu piti myös rakennusvaiheessa erittäin hyvin ja lopputulos oli suunnitelmien mukainen. Watrec Oy:n kokemuksella oli iso merkitys, ja sen avulla mm. lupaprosessit etenivät sujuvasti ja nopeasti.

”Teimme Watrecin kanssa yhteistyötä jo hankesuunnitteluvaiheessa, ja yhteistyö sujui kitkattomasti yhteiseen päämäärään pääsemiseksi. Uudesta laitoksesta odotamme imagoedun lisäksi myös taloudellista hyötyä erittäin tehokkaan biokaasun hyödyntämisen kautta, jossa myös lämpö saadaan talteen.” – Reima Lassila, kaukolämpöjohtaja, Kuopion Energia

LUE LISÄÄ REFERENSSEJÄMME

RANTASEN TILA

Kun sikatilan toimintaa ollaan merkittävästi kasvattamassa, on kuultava lähialueiden asukkaita ja tehtävä arvio merkittävistä ympäristövaikutuksista.

OULU YVA

Oulun biokaasulaitoshanke käynnistyi Biotehdas Oy:n ja Oulun Jätehuollon yhteisen tahtotilan tuloksena vuonna 2013. Alustava teknistaloudellinen selvitys osoitti hankkeen kannattavaksi. Asiaa ryhdyttiin viemään eteenpäin Watrec Oy:n toimesta pikaisesti käynnistämällä heti ympäristölupaprosessi 19 000 tonnia vuodessa biohajoavaa jätettä käsittelevälle biokaasulaitokselle. 

OULU YVA

Oulun biokaasulaitoshanke käynnistyi Biotehdas Oy:n ja Oulun Jätehuollon yhteisen tahtotilan tuloksena vuonna 2013. Alustava teknistaloudellinen selvitys osoitti hankkeen kannattavaksi. Asiaa ryhdyttiin viemään eteenpäin Watrec Oy:n toimesta pikaisesti käynnistämällä heti ympäristölupaprosessi 19 000 tonnia vuodessa biohajoavaa jätettä käsittelevälle biokaasulaitokselle. 

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa